Lādējās...

Privātuma politika

Ruup
SākumsPrivātuma politika

Personas datu aizsardzība un konfidencialitāte

Kontaktinformācija saistībā ar personas datu apstrādi

Jūsu personas datu iegūšana un apstrāde tiek veikta SIA „LP SERVICE”, Reģistrācijas Nr. 40103851750, juridiskā adrese Rīga, Eksporta iela 2A-14, LV-1010.

Uzņēmumā veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Uzņēmums SIA “LP SERVICE”  veic Klientu personas datu apstrādi saskaņā ar 2018. gada 25. maijā piemēroto Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Mēs ar lielu atbildību izturamies pret Klientu personas datiem, izprotot to nozīmi un vērtību. Mēs apliecinām, ka iegūstam un apstrādājam Klientu datus ievērojot konfidencialitāti un sekojošus principus:

-personas datu apstrāde likumīgā un pārredzamā veidā;

-datu iegūšana atbilstoši konkrētiem nolūkiem, kas nepieciešami datu apstrādes veikšanai, uzņēmumam par šiem nolūkiem informējot Klientu brīdī, kad tiek iegūti personas dati.

-tikai to datu iegūšana, kas ir nepieciešami attiecīgo nolūku īstenošanai;

-uzņēmums nodrošina, ka personas dati ir precīzi un atjaunināti, ņemot vērā to apstrādes nolūkus;

-uzņēmums nodrošina, ka personas dati netiek glabāti ilgāk, kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgie dati tika iegūti;

-uzņēmumā ieviesti atbilstoši tehniski un organizatoriski drošības pasākumi, kas garantē personas datu drošību.

 

Turpmāk tekstā sekojošā informācija attiecas uz fizisku personu datu apstrādi:

-fiziskas personas, kas apmeklē lpservice.lv mājas lapu;

-fiziskas personas, kas sazinājušās ar SIA “LP SERVICE” elektroniski, pa telefonu;

 

Personas datu apstrādes nolūki

Norādītie personas dati tiek iegūti un apstrādāti tikai sekojošiem nolūkiem:

-saziņai ar Jums nepieciešamības nolūkos sakarā ar Jūsu veikto ziņojumu;

 

Attiecīgo personas datu kategorijas

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. SIA”LP SERVICE” apstrādā tādas personas datu kategorijas, kā:

-personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds);

-kontaktinformācija (e-pasta adrese, telefona numurs);

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums

SIA “LP SERVICE” apstrādā Klienta personas datus saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu, kā arī balstoties uz uzņēmuma likumīgajām (leģitīmajām) interesēm. SIA “LP SERVICE” leģitīmās intereses ir:

-nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

-analizēt  mājaslapas darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA “LP SERVICE” glabā personas datus visīsāko iespējamo laika posmu, lai tiktu nodoršināta Klientu datu bāzes informācijas uzturēšana un tās regulāra atjaunošana, kā arī tiktu veikti visi nepieciešamie grāmatvedības uzskaites pienākumi.

Datu nodošana trešajām personām

Personas dati, kas nonākuši mūsu uzņēmuma Klientu datu bāzē var tikt nodoti tikai tām trešajām personām, kas nodrošina pasūtījuma piegādes pakalpojumus, kā arī grāmatvedības pakalpojumus un tikai nepieciešamības gadījumā. Apliecinām, ka trešās personas, kurām nododam Klienta datus, ievēro personas datu aizsardzības principus atbilstoši Vispārējai datu aizsardzības regulai saskaņā ar 2018. gada 25. maijā piemēroto Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Mūsu uzņēmuma klientu dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas savienības.

Klienta - personas datu subjekta, tiesības

-saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi;

-pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

-pieprasīt personas datu dzēšanu, ja tie vairs nav vajadzīgi vai to apstrāde ir nelikumīga;

-konkrētos gadījumos pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi;

-saņemt Jūsu personas datus mašīnlasāmā formātā un tos nosūtīt citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”);

-pieprasīt, lai lēmumus, kuru pamatā ir Jūsu personas datu automatizēta apstrāde, kuri attiecas uz Jums vai Jūs ievērojami ietekmē, pieņemtu fiziskas personas, nevis tikai datori. Šajā gadījumā Jums ir arī tiesības paust savu viedokli un apstrīdēt lēmumu.

Lai īstenotu savas tiesības, Jums jāsazinās ar uzņēmumu SIA “LP SERVICE”, iesniedzot pieprasījumu. SIA “LP SERVICE”  uz Jūsu pieprasījumu atbildēs bez nepamatotas kavēšanās ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Ja uzņēmums neplāno izpildīt Jūsu pieprasījumu, tiek norādīts iemesls. Lai jūs varētu īstenot savas tiesības, iespējams, jums lūgs sniegt informāciju, lai apstiprinātu jūsu identitāti.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību valsts datu aizsardzības iestādei.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu nodošanai un glabāšanai mūsu datu bāzē. Tās tiks īstenotas tādā līmenī, lai būtu iespējams veikt grāmatvedības uzskaites prasības uzņēmumam.

Sīkdatņu izmantošana

Lai mūsu mājas lapa veiksmīgi darbotos mēs, tāpat kā citi interneta resursi Latvijā un pasaulē, izmantojam sīkdatnes (angļu valodā: "cookies").

Ko nozīmē "sīkdatne"?

Sīkdatne ir neliela datne, kas tiek nosūtīta uz jūsu ierīci, piemēram, mobilo tālruni, datoru vai planšetdatoru mājas lapas lpservice.lv apmeklējuma laikā un šajā ierīcē tiek saglabāta. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni, tādā veidā palīdzot atcerēties Jūsu izvēlētos mājas lapas lietošanas iestatījumus un padarot katra lasītāja lietošanas pieredzi ērtāku.

Kāpēc lpservice.lv izmanto sīkdatnes?

Mājas lapa lpservice.lv izmanto sīkdatnes, lai atcerētos to, vai Jūs jau piekritāt, ka mēs savā mājaslapā sīkdatnes izmantojam, kā arī lai padarītu Jūsu lietošanas pieredzi ērtāku un patīkamāku.

Šīs sīkdatnes ir anonīmas, tāpēc ar to palīdzību nevar noteikt Jūsu identitāti, tomēr mums sīkdatņu dati apkopotā veidā palīdz apkopot mājas lapas lietošanas paradumus, uzzināt, no kāda veida ierīcēm mūsu mājas lapa tiek apmeklēts visbiežāk. Tas mums palīdz plānot mājaslapas tehnisko attīstību tā, lai padarītu lpservice.lv vēl ērtāku lietošanai.

Uzkrātās sīktadnes var būt pieejamas SIA “LP SERVICE” struktūrvienībām, mūsu uzticamajiem sadarbības partneriem, kā arī valsts iestādēm. Informācijas anonīmai apkopošanai un analizēšanai kvantitatīvā veidā mēs izmantojam mūsu sadarbības partneru “mailgun” un "Google Analytics" izveidotos rīkus.

Kā atslēgt sīkdatnes?

Jūs kā ierīces lietotājs pats kontrolējat to, vai piekrītat sīkdatņu izmantošanai mūsu mājas lapā. Ja jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanai, taču pārdomājāt, Jūs tās varat dzēst no savas ierīces. Ja nevēlaties, lai sīkdatnes jūsu datorā tiktu lietotas pavisam, lielākā daļa pārlūkprogrammu piedāvā iespēju iestatīt sīkdatņu bloķēšanu, tomēr tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi katru reizi, kad apmeklēsiet mūsu mājas lapu.